photo

Pályázat Testületi és nemzetiségi ügyintéző munkakör betöltésére

2022. május 16.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Testületi és nemzetiségi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű GYES-en lévő távolléte ideje –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Testületi Irodája feladatköréhez tartozóan nemzetiségi önkormányzati ügyintézői feladatok ellátása, valamint képviselő-testületi, nemzetiségi képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvezése, az ezzel kapcsolatos adatrögzítési, sokszorosítási, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok, továbbá egyéb ügyviteli és nyilvántartási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2021. (III.1.) számú jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
• Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai nyelv ismerete,
• közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,
• közigazgatási alapvizsga/szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:
• írásbeli kifejezőkészség,
• szervezőkészség,
• precizitás,
• önállóság,
• terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1.sz.melléklete szerinti önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte,
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
• összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Anikó szervezési osztályvezető nyújt, a 06/24/505-577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Rétiné Nagy Beáta részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja - 2022. május 16.
• Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának facebook oldala - 2022. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag - az elbírálást követően haladéktalanul - megsemmisítésre, törlésre kerül.