photo

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére

2021. december 10.
Közérdekű híreink

Ellátandó feladatok:

Szigetszentmiklós Város új, 11. sz. háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Pályázati feltételek:

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

- egészségügyi alkalmasság

- Magyar Orvosi Kamarai tagság

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,

- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A pályázatot a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez címzett - 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. - lezárt borítékban.
  • A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Erika nyújt a 06-24-505-591-es telefonszámon.