photo

Ajánlattételi felhívás-500db könyv beszerzése, helyszínre történő szállítása

2022. május 17.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefonszáma: +36 (24) 505-504
E-mail címe: varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Honlapja: https://szigetszentmiklos.hu/

II. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA
Árubeszerzés az alábbiakban meghatározottak szerint:
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő indikatív ajánlattételi felhívást tesz a „Szigetszentmiklósi Csépi úti óvoda építése” című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017/28 azonosítószámú projekt keretében megépült 4 foglalkoztatós, 100 férőhelyes óvoda épületének működéséhez szükséges könyvek beszerzésére.

III. BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE/TÁRGYA
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Szigetszentmiklósi Csépi úti Óvodába (2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137., hrsz.: 7031/15) 500 darab könyvet kíván beszerezni helyszínre történő szállítással.

IV. BESZERZÉS MŰSZAKI TARTALMÁNAK/ELVÉGZENDŐ FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Ajánlatkérő 500 darab könyvet kíván beszerezni helyszínre történő szállítással a mellékelt könyvlistában pontosan meghatározottak szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles a könyvek helyszínre történő szállítását megelőzően Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetni!
Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el!

V. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 30 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

VI. TELJESÍTÉS HELYE
Szigetszentmiklósi Csépi úti Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137., hrsz.: 7031/15)

VII. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó Ft ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó egyösszegű ajánlati árat veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat úgy határozza meg, hogy az ajánlati ár magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes Ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli, további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. Az ajánlati árat egyösszegű átalánydíjban, egész számra kerekítetten bruttó Ft-ban kérjük meghatározni! Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.
Ajánlatkérő alanyi adómentesség esetén az ajánlati árak értelésekor az adott szerződésre vonatkozó, teljes kifizetendő összeget veszi figyelembe, beleértve az esetleges adókat is.
Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerinti bontásban szíveskedjen megadni:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)  
ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)  
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)  

Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott könyvlistát kell csatolni a jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadott árazatlan könyvlista beárazásával. A kiadott könyvlistától eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a beárazott könyvlistát, Microsoft Excel formátumban (.xls) is.
Ajánlattevőnek a könyvlistában feltüntetett valamennyi sorra/tételre árajánlatot kell adnia. Az ajánlattevőknek a könyvlistában feltüntetett valamennyi sorra/tételre pozitív egész számmal forintban kell árajánlatot adni. A kiadott könyvlistában módosításokat végrehajtani tilos!
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerint ajánlati ára, és nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

VIII. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2022. május 23. 12:00 óra [helyi idő szerint]
A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

IX. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

X. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. I. emelet)
2022. május 23.

XI. HIÁNYPÓTLÁS
Ajánlatkérő a beszerzési eljárás során Ajánlattevő részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja Ajánlattevőt.

XII. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről e-mailben értesíti Ajánlattevőt tervezetten az ajánlattételi határidő napját követő 30. napig.

XIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Az árajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni részünkre:
- Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,
- Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette, azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, és annak tudomásulvételével nyújtotta be,
- Nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezen jogosultságainak hatályát fenntartja,
- Nyilatkozatot köztartozásmentességről (amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában).
Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozat-minta.
- a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.
- b) 2006. évi törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani).
- c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.
- Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét, lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni, részeként nyilatkozatot csatolni arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be.

Ajánlattevőnek az ajánlatában lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazoltan egy számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
A számla benyújtására a mellékletben meghatározott összes könyv helyszínére kiszállítása, valamint a vonatkozó teljesítés igazolás nyertes Ajánlattevő általi ellenjegyzését követően kerülhet sor. Ajánlattevő Ajánlatkérő által igazoltan, az ajánlati árnak megfelelő összegben nyújthat be számlát.

A teljesítésigazolást Vevő (Ajánlatkérő) az Eladó (nyertes Ajánlattevő) teljes körű teljesítése esetén állítja ki.
Kifizetés a teljesítési igazolás és a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel és banki utalással történik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be;
b) egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
c) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.
Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek Ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen eljárás keretében ne kössön szerződést.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő jogosult kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kizárólagos bírálatára.

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel kapcsolatban a bardos.szilvia@szigetszentmiklos.hu e-mail címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban részajánlattételre nem biztosít lehetőséget.

Melléklet(ek):
- 1. számú melléklet: Könyvlista
- 2. számú melléklet: Nyilatkozatminták