Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.
Telefonszám:
06-24/365-164
E-mail:
ovodavezeto@napraforgo.szszm.hu

Intézményvezető: Kőrösi András Antalné

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 7/a.
Telefonszám:
06-24/366-607
E-mail:
tagovoda@szivarvany.szszm.hu

Intézményvezető: Sallai Gáborné

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2.
Telefonszám:
06-24/366-255
E-mail:
ovodavezeto@csicsergoovoda.szszm.hu

Intézményvezető: Homonna Béláné

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 10/1.
Telefonszám:
06-24/365-113, 06-20/580-8298
E-mail:
mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu

Intézményvezető: Repkáné Ragó Zsuzsanna

Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.
Telefonszám:
06-24/475-170
E-mail:
ovodavezeto@akacliget.szszm.hu

Intézményvezető: Vargáné Dicső Edit

Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2.
Telefonszám:
06-24/468-283
E-mail:
napsugar@napsugarovoda.szszm.hu

Intézményvezető: Hajdú Hajnalka

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81. C ép.
Telefonszám:
06-20/282-9780
E-mail:
pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu
Honlap:
http://pitypangovi.hu/

Intézményvezető: Baráti Ildikó

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a
Telefonszám:
06-70/709-3335 , 06-20/491-6927, 06-24/466-108, EGYMI: 06-30/258-6929
E-mail:
konduktivovoda@edu.hu
Honlap:
http://www.konduktivovoda.hu/

Intézményvezető: Gulyás Rita

1. Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda

Intézményünket 1994-ben hozta létre Szigetszentmiklós Város akkori képviselő-testülete. Az intézmény létrehozásának célja a Szigetszentmiklóson és vonzáskörzetében élő mozgásukban akadályozott gyermekek mind sokoldalúbb fejlesztése.

Intézményünk fenntartója és működtetője a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Óvodánkban, 2 csoportban (18 fő) fejlesztjük a 3-7 év közötti sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket. Óvodánk programja összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával, illetve figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveit.

A fejlesztés során törekszünk arra, hogy az ide járó gyermekek is a tapasztalás útján szerezhessék meg azon tudást, melyet a többségi óvodába járó gyermekek szinte tudattalanul sajátítanak el a játék és tevékenykedés közben. Minél több érzékszervre ható ingerrel igyekszünk fejlődésüket elősegíteni. Az óvodai élet szinte ugyanúgy zajlik itt is, mint a többségi óvodákban. Megtartjuk az ünnepeket (Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, stb.), amelyen a gyermekek és családjaik, valamint a kollektíva is aktív résztvevők.

2. Általános Iskola - Kiskunlacházi Tagintézmény (sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása szegregált keretek között)

Intézmény neve: Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye

Címe: 2340 Kiskunlacháza, Szent Imre utca 58.

Telefon: 06/24/420-416

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka fejlesztési területei - nevelési céljai

  • A tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztése.
  • A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé.
  • A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.
  • A pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegű.
  • Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt tananyag elsajátítására - a NAT által ajánlott, egy tanévnél hosszabb időtartamot érdemes tervezni. A tágabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységet tesz lehetővé a tanulók számára.

  • Az 1-2. évfolyamon fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, egyéni diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű fejlesztésnek.
  • Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat - a gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával -, hogy a tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt.
  • A 3-4. évfolyamon cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók egyéni háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési folyamatban.

Felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra irányul. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését konkrét tapasztalásokra alapozva a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű fejlődését figyelembe véve kell elérni.

  • Az 5-6. évfolyamon cél a tevékenységek számának és minőségének növelésével, az önálló tanulás képességének fejlesztésével az alapvető kultúrtechnikák használatának eszközszintűvé tétele, valamint az intenzív személyiségfejlesztés.
  • A 7-8. évfolyam legfontosabb célja a tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása, a személyiség integritásának növelése.

3. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az intézmény alapítója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az intézmény átszervezésének időpontja: 2014. szeptember 1.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a.

Szakmai alapdokumentum alapján feladatai 2014. szeptember 1-től az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat és fejlesztő nevelés-oktatás megszervezése és működtetése.

3.1. Utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat

Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ köznevelési intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását biztosítja. (Jelenleg az óvodák ez irányú igényeit nem tudja az EGYMI felvállalni kapacitás hiánya miatt.)

Az integrált tanulók más-más testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda / iskola kezelni tudja a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képes legyen arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését. Többek között ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk utazó szakemberei.

3.2. Fejlesztő nevelés-oktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014.szeptember 1-től engedélyezte a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületében működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda átszervezését, támogatja a Fejlesztő nevelés-oktatás működtetését

A fejlesztő iskolát a súlyos halmozottan sérült gyermekek nevelésére - oktatására, gondozására, nappali rendszerű ellátására hozta létre. Az intézmény szegregált nevelési - oktatási formában fejleszti az említett tanulókat.

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvodája – Tündérkert Óvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137.
E-mail:
titkarsag@tunderkert.szszm.hu

Intézményvezető: Sallai Gáborné

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda-Cserbóka Tagóvoda

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 5.
Telefonszám:
06-20/282-9780
E-mail:
pitypangovoda@pitypangovoda.szszm.hu
Honlap:
http://pitypangovi.hu/

Intézményvezető: Baráti Ildikó

2024-2025. évi Óvodai körzetek


A 2024-2025. évi körzeteket ide kattintva tudják megtekinteni