Meghatalmazás

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. (továbbiakban Air.) 15. § (1) bekezdése alapján a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha a meghatalmazást az adózó nem a (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerint adta – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Az Air. 15. § (3) bekezdése alapján a meghatalmazást elektronikusan
a) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszeren keresztül,
d) a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján elektronikusan hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva lehet tenni.

Meghatalmazás

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Varga Ildikó

24/505604

E-H

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

I-M

Szirtes Brigitta

24/505625

N-S

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

Sz-Zs

Piróth Sándorné

24/505511