Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ügy leírása:
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át (39.900.-Ft),

a, 1) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

a, 2) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

a, 3) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényi feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050.-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az 1997. évi XXXI. tv. 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket (570.000.-Ft illetve 1.995.000.-Ft).

Az eljárás menete:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

Ha a helyi önkormányzat jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Ha a települési önkormányzat jegyzője vitatja a vagyonnyilatkozatot

1) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értéket, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik,

2) járműre vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az értéket a jármű forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének figyelembevételével állapítja meg.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

A kedvezményre jogosult gyermek(ek) törvényes képviselője, valamint a nagykorú támogatottak minden olyan változást, mely a kedvezményre való jogosultságot érinti (jövedelemváltozás, lakcímváltozás, tanulói jogviszony megszűnése, nagykorúvá válás, házasságkötés) 15 napon belül köteles bejelenteni.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kérelmet Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztályán kell benyújtani. A kérelem postai úton is benyújtható.

A kérelem tartalma:
A kérelmet a formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:
a munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról kiadott jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő nettó jövedelemről
nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, valamint a nyugdíjszelvény vagy bankszámla-értesítő,
a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatások (családi pótlék) az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, a kifizetőtől nyert igazolása, postai utalvány, bankszámla-értesítő,
bírósági ítélet a gyermektartásdíjról, a tartásdíjat fizető szülő nyilatkozata az általa kifizetett tartásdíj összegéről, valamint a tartásdíj felvételéről szóló postai utalvány, bankszámla-értesítő;
a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás, álláskeresési segély, álláskeresési járadék megállapítására vonatkozó határozata;
alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkavállalói könyv bemutatása, vagy nyilatkozat annak a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban származott bevételéről, valamint állandó munkaviszony hiányában a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ regisztrációja az álláskeresésről
társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolása;
ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén a szerződés;
bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés;
egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolás
megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelem esetén a megállapodás;
az iskola igazolása a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők gyámhivatal előtt, jegyzőkönyvben rögzített megállapodása, arról, hogy a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja,
egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
a Gyvt. 20. §-ának (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyv másolatát.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.

Az ügyintézés díja:
Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézés határideje 22 munkanap

Jogorvoslati lehetőség:
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül Szigetszentmiklós Város Polgármesteri hivatalánál benyújtandó, a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított öt munkanapon belül a jegyző felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

Alkalmazott jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. Kérelemre indult eljárásban az ügyfélnek az eljárásban szükséges személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell a jogsegély teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben továbbított személyes adatok tekintetében is. Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban a hatóság a jogszabály alapján kezelhető adatok közül a jogsegély teljesítése céljából szükséges személyes adatokat továbbíthatja a megkeresett szervhez.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:
kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;
részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell;
az eljárás során észrevételeket tehet;
az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;
betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:
hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.
az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

Ügyintézők:
Lisztes Jánosné | gyámügyintéző
 06-24/505-571
 06-24/505-581