Talajterhelési díj

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 26.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 20/2011. (VI.30.) számú (továbbiakban Régi Önk. rendelet) valamint a 2021.07.03-tól és 2023.03.02-tól hatályos 13/2021. (VII.02) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban Önk. rendelet) a következőket rendelte el:

Az Önkormányzati rendeletek alapján a talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/ m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított 3,0 területérzékenységi szorzó alapján Szigetszentmiklós város közigazgatási területére 3600 Ft/m3.

Az Önk. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Az Önk. rendelet 6. §-a szerint a kibocsátók 2021. december 31. napjáig díjkedvezményben részesülnek, mely szerint a talajterhelési díj 30 %-át kötelesek megfizetni azzal, hogy a ténylegesen fizetendő talajterhelési díj összegéből az 50.000,-Ft-ot meghaladó részt nem kell megfizetni.

Az Önk. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2020-2021. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentesül az a kibocsátó, aki a közcsatornára, önhibáján kívül nem tudott rákötni és ezt hitelt érdemlően igazolja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rákötést 2021. december 31. napjáig elvégzi.

Az Önk. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az a kibocsátó, aki az (1) bekezdésben meghatározott határidő elteltéig szennyvízelvezetési szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik, a 2020.-2021. évi talajterhelési díjat egy összegben, a 2021. évre vonatkozó bevalláskor utólag köteles megfizetni.

A 2023.03.02-tól hatályos Önk. rendelet 7/A. §-a alapján 2022. január 1-től a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentesül az a kibocsájtó, aki a szennyvíztisztító telep bővítésének átadását követően az adott év december 31. napjáig a közcsatornára ráköt.

Az Önk. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltató a tárgyévet követő év február 28. napjáig helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Az Önk. rendelet 9. § alapján a bevallás és a talajterhelési díj befizetésének elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeire, valamint az ellenőrzésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény.

Befizetési/Bevallási határidők:

2022.01.01-től mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsájtó, aki a szennyvíztisztító telep bővítésének átadását követően az adott év december 31. napjáig a közcsatornára ráköt. (A korábbi 2020-2021 évi bevallás benyújtására vonatkozó kötelezettség fennáll!)

Ezt követő években a kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

A talajterhelési díj bevallása önadózás alapján történik.
  •  

Talajterhelési díj

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Piróth Sándorné

24/505511

E-H

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

I-L

Zupkáné Török Ildikó

24/505526

M-Ő

Szirtes Brigitta

24/505625

P-Sz

Nagyszeginé Dávid Gabriella

24/505616

T-Zs

Juhász Ilona

24/505523