photo

Ajánlattételi felhívás „Határ úti orvosi rendelő környezetében fúrt kút létesítése”

2022. június 17.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
Telefonszáma: +36 (24) 505-504
E-mail címe: varoshaza@szigetszentmiklos.hu
Honlapja: www.szigetszentmiklos.hu
Kapcsolattartó személy neve: Polyák Krisztián
Beosztása: beruházási és műszaki ügyintéző
Telefonszáma: +36 (24) 505-653
E-mail címe: polyak.krisztian@szigetszentmiklos.hu

II. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.

III. BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE/TÁRGYA
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 3. szám alatti, 3536 helyrajzi számú ingatlanon – az orvosi rendelő környezetében – megvalósítandó, öntözési célra szolgáló, talajvízre telepített fúrt kút létesítéséhez szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően.

IV. BESZERZÉS MŰSZAKI TARTALMÁNAK/ELVÉGZENDŐ FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA
KIVITELEZÉS
- a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a tervezett kút helye és műszaki adatai:
- EOV X: 221642
- EOV Y: 648693;
- Zterep: 101 mBf;
- talpmélység: 15 m;
- csövezés: 0,0-15,0 m között Ø165 mm PVC csőrakat;
- 6,0 -13,0 m között Ø165 mm réselt/tekercselt PVC szűrőcső (résméret 1 mm);
- talplezárás: PVC végelzáró idom;
- gyűrűstér kitöltés: 0-4,0 m cementezés, 4,0-5,0 m bentonitos homok, 5,0-15,0 m szűrőkavics (szemcseméret 8-10 mm);
- vízadó réteg: pleisztocén homokos kavics;

- kútakna: meglévő akna: 1,20x1,20 m-es, 1,40 m belmagasságú zsalukő falazat;
- szerelvények: nyomásmérő, vízszűrő, vízóra, golyós elzáró, főelzáró csap, vízmintavevő csap;
- kútgépészet: búvárszivattyú (Qmax=70 l/p).
- villamosenergia (1x16A/230V) a meglévő aknában biztosított;
- Irritrol Junior MAX típusú automata öntözőrendszer vezérlő a meglévő aknában biztosított;
- az utcai hálózatról locsolási vízmérővel ellátott, kiépített öntözőrendszer leválasztása, illetve átkötése a fúrt kútra a meglévő rendszer megtartása mellett vízgépészeti elemek, szerelvények beépítésével (pl.: elzáró szelep, szűrő, ürítő, kompresszor csatlakozási lehetőség biztosítása);
- esőérzékelő egység beépítése.

KIVITELEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁT KÖVETŐEN AJÁNLATKÉRŐ RÉSZÉRE ÁTADANDÓ DOKUMENTUMOK:
- kivitelezői készre-jelentés;
- a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti tartalmú műszaki dokumentáció (pl.: építési napló, kivitelezői nyilatkozat, fényképfelvétel a kútról és környezetéről, kút megvalósult műszaki adatai, kút geodéziai adatai, próbaüzemeltetés eredménye, vízminőség-vizsgálat általános vízkémiai komponensre stb.);
(72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet; 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet)
- termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok;
- üzemeltetési-, használati-, karbantartási utasítások, útmutatók;
- jótállási- és garanciajegyek;
- Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás.

Tájékoztatom Ajánlattevőt, hogy a végleges vízjogi létesítési engedély alapján Ajánlatkérő vízföldtani napló készítésére nem kötelezett.

Ajánlatkérő részére az átadási dokumentációt papír alapon eredetben 1 példányban, továbbá pdf fájlformátumban szükséges átadni.

Ajánlatkérő a vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok, szabályzatok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el!

V. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő által kért ütemezésben és mennyiségben köteles teljesíteni. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A jelen ajánlattételi felhívás IV. pontjában foglalt feladatok teljesítésének határideje a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 30 nap.

VI. TELJESÍTÉS HELYE
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 3. szám, 3536 hrsz.

VII. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó Ft ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe.
Ajánlatkérő alanyi adómentesség esetén az ajánlati árak értelésekor az adott szerződésre vonatkozó, teljes kifizetendő összeget veszi figyelembe, beleértve az esetleges adókat is.
Az ajánlati árat egyösszegű átalánydíjban, egész számra kerekített bruttó Ft-ban kérjük meghatározni.
Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat (átalánydíjat) úgy határozza meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (teljeskörű megvalósítással) összefüggésben nyertes Ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerinti ajánlati ára, és nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)  
ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)  
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)  


VIII. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2022. június 27. 12:00 óra [helyi idő szerint]

IX. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA
Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

X. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. I. emelet)
2022. június 27. 12:01 óra [helyi idő szerint]

XI. HIÁNYPÓTLÁS
Ajánlatkérő a beszerzési eljárás során Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja Ajánlattevőt.

XII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes Ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes szerződéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a nettó teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték 30 %-a. 30 napos késedelem elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes Ajánlattevő a nettó teljes szerződéses időszakra vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.
A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza.
Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

Jótállás:
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő által elvégzett kivitelezési munka vonatkozásában 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

A nyertes Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési- és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt nyertes Ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartani. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani arról, hogy Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési- és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog, és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.

XIII. EREDMÉNYHIRDETÉS
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről e-mailben értesíti Ajánlattevőt az ajánlattételi határidő napját követő 30. napig.

XIV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat (mellékelve) megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Az árajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni részünkre:
- Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,
- Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette, azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződés alapjául, és annak tudomásulvételével nyújtotta be,
- Nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezen jogosultságainak hatályát fenntartja,
- Nyilatkozatot köztartozásmentességről (amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában).
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez), aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, aki a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel.
Az Ajánlattevőnek (alvállalkozó esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez) az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozat-minta.
- a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírását.
- b) 2006. évi törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani).
- c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.
- Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét, lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni, részeként nyilatkozatot csatolni arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be.
Ajánlatában lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazoltan, egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Nyertes Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállítását és a számla benyújtását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki a következő dokumentumok birtokában:
- kivitelezői készre-jelentés;
- a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti tartalmú műszaki dokumentáció (pl.: építési napló, kivitelezői nyilatkozat, fényképfelvétel a kútról és környezetéről, kút megvalósult műszaki adatai, kút geodéziai adatai, próbaüzemeltetés eredménye, vízminőség-vizsgálat általános vízkémiai komponensre stb.);
(72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet; 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet)
- termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok;
- üzemeltetési-, használati-, karbantartási utasítások, útmutatók;
- jótállási- és garanciajegyek;
- Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás.

A vállalkozói díj Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, nyertes Ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme forint (HUF).

Ajánlattevőnek minden esetben rendelkeznie kell a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, illetve felelősségbiztosítással, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be;
b) Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek Ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen eljárás keretében ne kössön szerződést.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő jogosult kizárólag a legkedvezőbb ajánlat kizárólagos bírálatára.
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban részajánlattételre nem biztosít lehetőséget.
Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban Polyák Krisztián műszaki ügyintézőnél a 24/505-653 telefonszámon vagy a polyak.krisztian@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy tárgyi eljárásban az esetlegesen felmerülő Ajánlattevői kérdésekre adandó válaszok Ajánlatkérő honlapján (https://szigetszentmiklos.hu/) kerülnek közzétételre.
Melléklet(ek):
- 1. melléklet (ajánlat+ajánlattevői nyilatkozatok .docx)
- 2. melléklet (vízjogi létesítési engedély)