Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím:
SZCSGY Központ székhely: 2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 9. SZCSGY Szolgálat telephely: 2310 Szigetszentmiklós Gyári út 21.
Telefonszám:
06-24/443-367 és 06-20/404-5077, Készenléti ügyelet munkaidőn kívül: 06-20/404-5251
E-mail:
szmcsaladsegito@cssk.szszm.hu
Honlap:
http://www.szmcsaladsegito.hu/

Intézményvezető: Kerekes László

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ székhely:
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u.9.

Elérhető szolgáltatások: - Esetmenedzserek
- Pszichológiai tanácsadás (szolgálatnál történő előzetes egyeztetés alapján)

Nyitva tartás:
Hétfő: 9 -18
Kedd: 8 - 17
Szerda: 9 - 18
Csütörtök: 12 - 17
Péntek: 8 - 13

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephely:
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Elérhető szolgáltatások: - Családsegítő Szolgálat
- Jogi tanácsadás (szolgálatnál történő előzetes egyeztetés alapján)


Nyitva tartás és ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9 -18
Kedd: 8 - 17
Szerda: 9 - 18
Csütörtök: 12 - 17
Péntek: 8 - 13

 

Szolgáltatásaink:

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása

 • Információnyújtás, tájékoztatás
 • Segítő beszélgetés
 • Ügyintézési segítség
 • Családgondozás

Veszélyeztetettséges észlelő és jelzőrendszer működtetése

Javaslat hatósági intézkedésre

 • védelembe vétel,
 • ideiglenes hatályú elhelyezés,
 • nevelésbe vétel

Közreműködés hatósági intézkedésben

 • védelembe vétel,
 • ideiglenes hatályú elhelyezés,
 • nevelésbe vétel

Családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

Utógondozói munka (nevelésbe vétel megszűnését követően)

Adósságkezelési tanácsadás

 

A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló Szigetszentmiklóson élő családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás során tanácsadást és segítő csoportfoglalkozást biztosítunk. Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki a támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. Mivel az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, abban is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülheti el az eladósodást.

 

Munkavállalási tanácsadás

Egyéni tanácsadás formájában lehetőség van munkavállalási tanácsadás igénybe vételére, melynek során tanácsadónk segít önéletrajzot készíteni, különböző hasznos tanácsokkal látja el az álláskeresőt annak érdekében, hogy az álláskeresése, illetve az állásinterjún való részvétele minél hatékonyabb legyen. A tanácsadás során lehetőség van egyénre szabott álláskeresésre is. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

Jogi tanácsadás

Különböző jogi kérdésekben, vitás ügyekben kaphatnak felvilágosítást, jogi tanácsot. Segítünk keresetlevelet, fellebbezéseket megírni. A tanácsadás előtt szigetszentmiklósi lakosoknak minden esetben szükséges családsegítővel személyesen találkozni és rajta keresztül időpontot egyeztetni, a járásban élőknek a helyi család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül lehet időpontot kérni, a településén dolgozó családsegítőn keresztül. A tanácsadó jogi képviseletet nem vállalhat!

 

Fejlesztő pedagógus

Elvégzi az Intézményhez forduló gyermek tanulási nehézségeinek szűrését, a segítségre szoruló gyermeket fogadja, fejleszti, korrepetálja. A gyermekek oktatási intézményeivel, a helyi pedagógiai szakszolgálattal folyamatosan kapcsolatot tart. Együttműködik a gyermeket és a szülőjét gondozó családsegítővel. A fejlesztőpedagógus7-10 éves korú gyermekeket fogad. A szolgáltatás igénybevétele előtt szülőnek és gyermekének minden esetben személyesen kell találkozni a családsegítő kollégával a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való személyes találkozás után vehetik igénybe.

 

Pszichológiai tanácsadás

A családon belüli súlyos ellentétek, problémák, súlyos konfliktusok esetén lehetőség van arra, hogy pszichológus szakemberünkhöz forduljanak. A pszichológiai tanácsadást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

Családkonzultáció, családterápia

Célja a felek közötti konfliktusok feloldásának elősegítése, közöttük megállapodás létrehozása, ás annak minden fél részéről történő betartása. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

Mediáció

Célja a felek közötti konfliktusok feloldásának elősegítése, közöttük megállapodás létrehozása, ás annak mindkét fél részéről történő betartása. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

Kapcsolattartási ügyelet

Célja lehetőséget biztosítani a gyermek, valamint a külön élő, kapcsolattartásra jogosult szülő (nagyszülő, stb.) számára arra, hogy semleges helyszínen, nyugodt, biztonságos körülmények között találkozhassanak egymással. Az ügyelet péntekenként 13.00-18.00 óra között tart nyitva. A kapcsolatügyelet ünnepnapokra eső péntekeken, valamint az év két utolsó hetének péntekén zárva tart.

 

Készenléti szolgálat

Célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A telefonos készenléti szolgálat a 06-20/404-5251-es telefonszámon hívható.

 

Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

Ennek keretében havonta esetmegbeszélés tatása a szolgálatok számára és szükség szerinti konzultáció biztosítása. Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról.

 

Utcai, lakótelepi szociális munka

Célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. Valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a szülője (gondozója) által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásában részesítésének kezdeményezése. Célja a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneke, vagy család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőleg szerint bevonva a gyermek családját is.

 

Menekültek integrációjának segítése

A menedékjogot kérő menekült társadalmi beilleszkedése a Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével valósul meg. A Bevándorlási Hivatallal való integrációs szerződés megkötése után, a kiköltözést követően a Központ munkatársa áll kapcsolatban az ügyféllel és a szerződésben, valamint az 1993. évi II. törvényben meghatározottak szerint segíti. ennek értelmében a Központ segítséget nyújthat munkakeresésben, óvodába, iskolába való jelentkezésben, magyar nyelvtanulási lehetőség keresésében. Segít felvenni a kapcsolatot civil vagy önkormányzati szervezetekkel, munkaügyi központtal, igény szerint egyházakkal.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018. január 1-től)

A köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, azok családjának, az intézményben dolgozó pedagógusoknak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedésének, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítés akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 • a gyermek a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában
 • a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

 

Kiváltással kapcsolatos esetmenedzseri feladatok (2017. január 1-től)

Vadgesztenye Szociális Intézmény

Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.
Telefonszám:
06-24/366-614, 06-20/279-0291
E-mail:
gondozok@vadgesztenye.szszm.hu

Intézményvezető: Fürtös Hajnalka

 

A Vadgesztenye Szociális Intézmény integrált formában működő intézmény, több szolgáltatási egységgel.

Az ellátást igénylő egészségi állapotának, szociális helyzetének változása esetén az intézmény biztosítja az átjárhatóságot az egyes szolgáltatások között. A szolgáltatások horizontálisan és vertikálisan összekapcsolódnak, az intézmény komplex ellátást nyújt.

Külön - külön is, de együtt, egyszerre, egy embernél igényelhető szolgáltatások:

 • étkeztetés + házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • nappali ellátás + étkeztetés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
 • átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátás (időskorúak gondozóháza)

A szolgáltatások igénybevétele által javul a településen élők életminősége, biztonságérzete, ellátottsága.

Étkeztetés célja, hogy azon személyek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani, naponta legalább egyszer hozzájussanak a meleg ételhez. Az igénybevétel a helyi lehetőségek figyelembevételével a kiszolgáló helyen történő elfogyasztással, elvitellel, házhozszállítással történhet (ételszállító autó).

Házi segítségnyújtás célja, a településen élő időskorú személyekről való gondoskodás, akik otthonukban önmaguk ellátására önállóan nem képesek, s róluk nem gondoskodnak. Gondozás alapvető célja, családpótló szerepet lásson el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. A segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) az igénybevevő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében - fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően a lakásán, lakókörnyezetében történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, otthonában élő, egészségi állapota, szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú, fogyatékos személy, pszichiátriai beteg részére, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása érdekében, elősegítse és biztonságosabbá tegye az önálló életvitel megtartását. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó intézkedik a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében. A krízishelyzet elhárításában, megszüntetése érdekében illetékes szervet / egészségügy, szociális ellátás, rendvédelem, kárelhárítás/ is bevon.

Nappali ellátás (idősek) célja, szociálisan rászoruló idős személyek önálló életvitelének fenntartása, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldása. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek megoldására, napközbeni étkeztetésre. Gondozási tevékenység során az ellátottak részére fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás mellett, testi-szellemi funkcióik szinten tartására kerül sor.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátás (időskorúak gondozóháza) célja célja, biztonságos környezetben, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesíteni az idős embereket. A szolgáltatás egy évig vehető igénybe. Feladata a lakhatásról való gondoskodás, ápolási, gondozási, mentálhigiénés segítségnyújtás, étkezés biztosítása, ruházattal és textíliával történő ellátás, a hivatalos ügyeik intézésében közreműködés.

Az ellátási formák igénybevétele térítésköteles. A szolgáltatást igénybe vevők jövedelmük alapján személyi térítési díjat fizetnek.

Jelentkezhet személyesen, hozzátartozója, ismerősei által, telefonon, e-mail-ben.