Ajánlattételi felhívás
Media80 - 2020. 10. 14.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz közzé Szigetszentmiklós, Iskola utca felújításának műszaki ellenőrzésére.
Ajanlatteteli-felhivas

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Ajánlatkérő a szigetszentmiklósi Iskola utca felújításáról döntött, a vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

 

Ajánlatkérő az alábbi kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésének elvégzésére indít egyszerű beszerzési eljárást ezen közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás közzétételével:

Tárgy: „Szigetszentmiklós, Iskola utca felújítása"

Tervezett munkakezdés a kivitelezői közbeszerzés alapján: 2020. október vége

Tervezett befejezés a kivitelezői közbeszerzés alapján: munkaterület átadását követő 75 nap.  A műszaki átadás - átvételi eljárás időtartama a szerződés teljesítésének időtartamába nem számít bele.

(Nem számítanak bele a teljesítési határidőbe azok - a kedvezőtlen időjárás vagy annak következtében kialakult helyzet miatti, a kivitelezési munkára alkalmatlan - napok, melyeken a hőmérséklet nem éri el a +5 OC fokot, tartós, intenzív esőzés vagy havazás esetén illetve a szél erőssége meghaladja az 50 km/h-t.)

A műszaki tartalom rövid ismertetése:

A felújítandó útszakasz 3 részből áll:

  • Iskola utca I. szakasz: Váci Mihály utca - Radnóti Miklós utca között
  • Iskola utca II. szakasz: Radnóti Miklós utca - Jókai utca között
  • Iskola utca III. szakasz: Jókai utca - Tököli út között

Az I. szakaszon az útburkolat felújítása, a járda felújítása, valamint a meglévő murvaszórású parkolók felújítása történik. A II. szakaszon az útburkolat felújítása, valamint új párhuzamos parkolók kialakítása történik, amely tevékenység építési hatósági engedélyhez kötött tevékenység. A III. szakaszon az útburkolat és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása történik. A kivitelezést a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján kell elvégezni. A felújítandó útburkolat összesen kb. 2400 m2.

A kivitelezést szakaszolni kell, egyszerre csak 1 szakaszon végezhető munkavégzés. A szakaszok lezárásához célforgalom biztosítása mellett Ajánlatkérő hozzájárul.

 

 

A győztes ajánlattevővel műszaki ellenőrzési feladok ellátására vonatkozóan egyösszegű átalánydíjas megbízási szerződést kíván kötni alábbiak szerint:

 

Ajánlatkérő az alábbi főbb feladatok ellátását kéri kiemelten, de nem kizárólagosan: teljes körű műszaki ellenőrzést, melyet a vonatkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenység szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint kell végezni:

napi kapcsolat fenntartása az Ajánlatkérővel,

amennyiben szükséges, a kapcsolódó szakbizottsági és Képviselő-testületi üléseken részvétel,

a kivitelezési tevékenység, szakszerűségének rendszeres és folyamatos ellenőrzése a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, valamint a helyszínen,

az építési napló vezetése és ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek, iratok ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az ellenőrzéskor tapasztaltak bejegyzése, műszaki ellenőri feladatok elvégzésének bejegyzése az építési naplóba,

a hibák, hiányosságok, eltérések feltűntetése az építési naplóban,

a műszaki, illetve gazdasági szükségességből fakadó tervváltozásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az Ajánlatkérő számára,

a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése és koordinálása, rendelkezésre állás a garanciális időszakban is,

a kivitelezés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek előkészítése,

műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

a teljesítésigazolás kiállításának ellenőrzése, a szerződésben meghatározott időszakon belül az Ajánlatkérő részére történő megküldése,

a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása,

műszaki ellenőri nyilatkozatok és amennyiben szükséges, záró műszaki ellenőri nyilatkozat elkészítése,

esetleges többlet- és pótmunkák véleményezése, a kapcsolódó vállalkozói ajánlatok felülvizsgálata mennyiségi és ár szempontjából, javaslattétel elfogadásukra vagy elutasításukra,

a műszaki ellenőri igazolás kiállítása a kivitelező vállalkozó teljesítéséről,

a jótállási időszakban is Ajánlatkérő rendelkezésére állni, garanciális bejárásokon történő részvétele, az üzemeltető/kezelő által jelzett hibák véleményezése a Vállalkozó felé olyan szempontból, hogy az garanciális hibának tekintendő-e.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban a jótállási idő mértéke értékelési szempont, így nyertes ajánlattevő megajánlásától függ a jótállás időtartama. A jótállás időtartama minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet.

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

 

Mellékletek:

-        Ajánlattevői nyilatkozat minta

-         Referencia nyilatkozat minta

-         Útépítési helyszínrajz I.

-         Útépítési helyszínrajz II.

-         Útépítési helyszínrajz III.

 

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata

részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban,

benyújtásával egyidejűleg az ajánlatot aláíró személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban benyújtani egyszerű másolatban,

benyújtásával egyidejűleg megküldeni a feladatok végrehajtásához szükséges szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat,

részeként nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 2 évben befejezett referencia.

 

Alkalmassági minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt 2 évben útfelújítási tárgyú kivitelezési munka műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával nem rendelkezik, mely útfelújítási kivitelezés keretében legalább 2000 m2 mennyiségű szilárd útburkolatú út és/vagy parkoló került megvalósításra. Amennyiben ajánlattevő a fentiekben foglaltak szerint az alkalmasságát nem igazolja, vagy a benyújtott igazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény nem állapítható meg egyértelműen, akkor Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Műszaki ellenőri tevékenységet az végezhet, aki az építési műszaki ellenőri névjegyzékben szerepel.

 

Az Ajánlattevőnek minden esetben rendelkeznie kell a műszaki ellenőrzéshez szükséges kamarai jogosultsággal, felelősségbiztosítással, illetve a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

 

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

 

Ajánlattevő ajánlata benyújtásával köteles kijelenteni, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, tulajdonosa, ügyvezetője ellen büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint nem áll büntetett előélethez fűződő hátrányok alatt, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik. Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

 

Értékelési szempont: a legkedvezőbb ajánlati ár. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

 

Fizetési feltételek: A nyertes Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítését követően jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő a teljesítés igazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalás formájában teljesíti a kifizetést.

 

Az ajánlatadáshoz felmerülő műszaki részletekkel kapcsolatban a 24/505-639-es telefonszámon vagy a meszaros.antal@szigetszentmiklos.hu e-mail címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 

Kérjük szíves ajánlatát a megbízási díj egyösszegű meghatározásával (nettó ár +ÁFA feltüntetésével, az ÁFA tartalom megjelölésével), továbbá a fent megjelölt feltételek figyelembevételével - a kiírt határidőn belül - megküldeni szíveskedjen!

 

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2020. október 20-án 14:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: Beszerzési ajánlat - " Iskola utca felújításának műszaki ellenőrzése " - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

 

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (a hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

 

Szigetszentmiklós, 2020. október 14.Tisztelettel:

Pallaga Tamás
városüzemeltetési osztályvezető