Jegyzői Referatúra

dr. Szilágyi Anita  -  06-24/505-506, szilagyi.anita@szigetszentmiklos.hu


dr. Dániel Dóra  -  aljegyző, 06- 24/505-587, daniel.dora@szigetszentmiklos.hu


dr.Vajna Eszter  -  törvényességi referens, 06-24/505-622, vajna.eszter@szigetszentmiklos.hu

dr. Máday Andrea  -  jogi ügyintéző, 06-24/505-637, maday.andrea@szigetszentmiklos.hu

Törökné Bodogán Mónika  -  humánpolitikai ügyintéző, 06- 24/505-559, torokne.monika@szigetszentmiklos.hu

dr. Ragó Ferenc  -  jogász, 06-24-505-574, rago.ferenc@szigetszentmiklos.hu

Muschitz Melinda  -  humánpolitikai ügyintéző, 06-24/505-638, muschitz.melinda@szigetszentmiklos.hu

Siposné Hajdú Tímea  -  jegyzői titkársági ügyintéző, 06-24/505-503, hajdu.timea@szigetszentmiklos.hu

A Jegyzői Referatúra jogi, törvényességi referensi, humánpolitikai ügyintézői és titkársági feladatokat lát el. A Jegyzői Referatúrát az aljegyző vezeti, a törvényességi referensek szakmai irányításának - a 126. és 131. pontban foglalt - megosztásával. A Jegyzői Referatúra a jegyző egyes saját feladat- és hatáskörei gyakorlását segítő, az egyes osztályok, kabinet feladatkörébe nem sorolt feladatokat ellátó belső szervezeti egység.

A Jegyzői Referatúra feladatai:
a)  humánpolitikai ügyintézői feladatok:

1. a Hivatal, a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ egészét, továbbá a védőnőket, az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási, létszámgazdálkodási és ehhez kapcsolódó egyéb feladatok, e tekintetben különösen:
a)  jogviszony létesítéssel, toborzással, pályáztatással kapcsolatos feladatok,
b)  kiválasztási eljárásban közreműködés,
c)  kinevezéssel, eskütétellel, jogviszonyt létesítők tájékoztatásával kapcsolatos feladatok, jogviszonyt létesítőkről caferétiához adatszolgáltatás, Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás,
d)  létszámgazdálkodás keretében: állománytáblák, létszám jegyzék, bértábla, képzettségi tábla vezetése,
e)  jogviszony módosítással, jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos feladatok, kilépő elszámolási lap elindítása, Magyar Államkincstár felé kilépésről adatszolgáltatás, új munkahely felé adatszolgáltatás, szabadság megváltás ügyintézése,
f)   tartalékállomány kezelése,
g)  köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok, különösen ügykezelő vizsga, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga szervezés, Probono továbbképzés kapcsán képzési terv készítésében közreműködés, konferenciákon, egyéb továbbképzéseken történő részvétel szervezése, képzési költségekkel kapcsolatos ügyintézés,
h)  köztisztviselői egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatok,
i)   munkába járás költségtérítésével kapcsolatos ügyintézés, a Hivatal Pénzügyi Osztálya részére adatszolgáltatás,
j)   jubileumi jutalommal kapcsolatos ügyintézés, adatszolgáltatás a Hivatal Pénzügyi Osztálya felé,
k)  50. életkort betöltött munkavállalók elismerésével kapcsolatos feladatok,
l)   munkavállalók szociális juttatásaival kapcsolatos ügyintézés,
m) tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés,
n)  utazási utalványok kiállítása,
o)  adatszolgáltatás a Hivatal Pénzügyi Osztálya felé a következő évi költségvetés bértervezéséhez,
p)  munkavállalói nyilatkozatok kezelése (adókedvezmények, stb.),
q)  a 67. pont szerinti munkaköri leírások elkészítése,
r)  a 65. pont szerinti munkakörök jegyzéke módosítására javaslattétel,
s)  munkáltatói és jogviszony igazolások kiadása,
t)  GYES, GYED kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés,
u)  fizetés nélküli szabadság ügyintézése,
v)  betegszabadsággal kapcsolatos feladatok,
w) KIRA adatszolgáltatások, rögzítési feladatok teljesítése (szervezeti változások, jelenléti nyilvántartás, betegszabadság, mozgóbér, stb.),

2. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,

3. diákmunkával és közmunkával kapcsolatos teljeskörű ügyintézés,

4. üzemorvosi szerződéssel és foglalkozásegészségügyi vizsgálatok szervezésével, foglalkozásegészségügyi nyilvántartás vezetésével, üzemi baleseti jegyzőkönyvek kezelésével kapcsolatos feladatok,

5. munkavédelmi feladatokban közreműködés, oktatások szervezése,

6. 68. pont szerinti feladatjegyzék összeállítása,

7. a feladatkört érintő előterjesztések előkészítése, a döntések végrehajtása (pl. intézményvezetői, védőnői pályázatok, stb.),

8. a feladatkört érintő szabályzatok, vezetői utasítások és módosításaik kidolgozása.

b) jogász által végzendő feladatok:

1. az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések jogi szempontból történő ellenjegyzése,

2. egyéb jogi jellegű feladatok,

3. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézői feladatok,

4. GDPR és egyéb adatvédelmi feladatok, továbbá a jogszabály, belső szabályzat által meghatározott általános, különös és egyedi közzétételi listák szerinti adatok közzététele rendszeres ellenőrzésének koordinálása, az adatvédelmi és közzétételi feladatok tekintetben kapcsolattartás az adatvédelmi szakértővel,

5. a feladatkörét érintő belső szabályzatok, vezetői utasítások előkészítése.

c) törvényességi referensi feladatok:

1. a képviselő-testület, a szakbizottságok döntéselőkészítéséhez kapcsolódó törvényességi ellenőrzési feladatok,

2. a Hivatal egyes alapdokumentumai módosításának előkészítő feladatai,

3. a Hivatal működését érintő szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, esetenként szabályzatok, vezetői utasítások előkészítése,

4. a képviselő-testület és szakbizottságok törvényes működésének, az átruházott hatáskörök gyakorlása módjának ellenőrzése, ellenőrzése során, törvénysértés észlelése esetén a jegyző felé észrevétel megtétele,

5. a jegyző, aljegyző és a jegyzői kabinetvezető együttes távolléte esetén – külön felkérésre – a törvényesség képviselete a szakbizottság illetve a képviselő-testület ülésén,

6. egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának, módosításának előkészítése,

7. rendelet-felülvizsgálati ütemterv készítése, megvalósulásának figyelemmel kísérése,

8. az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos tagsági és jogi jellegű ügyintézői feladatok,

9. a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról való gondoskodás,

10. jegyzői vagy aljegyzői utasítás alapján az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlásához kapcsolódó egyes feladatok ellátása,

11. jegyzői vagy aljegyzői utasítás alapján az önkormányzat által kötendő szerződések jogi szempontból történő ellenőrzése.

d) jogi ügyintézői feladatok:

1. a nemzetiségi önkormányzatok előterjesztéseinek törvényességi ellenőrzése, üléseiken a törvényesség képviselete,

2. a Hivatal egyes alapdokumentumai módosításának előkészítő feladatai,

3. egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának, módosításának előkészítése,

4. a Hivatal működését érintő szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, esetenként szabályzatok, vezetői utasítások előkészítése,

5. a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról való gondoskodás,

6. egyéb jogi jellegű feladatok.

e) A titkársági ügyintéző ellátja a jegyző által rábízott titkársági feladatokat.