Ajánlattételi felhívás
farkaseva - 2021. 02. 16.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz Szigetszentmiklós 2021. évi út- és járda karbantartási munkának műszaki ellenőrzése tárgyban, az alábbiakban meghatározottak szerint:
Ajanlatteteli-felhivas

 

I. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

Kapcsolattartó személy neve: Mészáros Antal

Kapcsolattartó személy telefonszáma: 06 24 505 639

Kapcsolattartó személy e-mail címe: meszaros.antal@szigetszentmiklos.hu

II. A szerződés meghatározása/típusa:

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan átalánydíjas szerződést kíván kötni.

III. A beszerzés megnevezése/tárgya:

Szigetszentmiklós 2021. évi út- és járda karbantartási munkáinak műszaki ellenőrzése.

IV. A beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának meghatározása:

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le „Út- és járda karbantartás 2021. évre" tárgyban az 1. és 2. számú mellékletek szerinti műszaki tartalommal.

 

A jelen beszerzésben benyújtott ajánlati ár magában foglalja a „Út- és járda karbantartás 2021. évre" tárgyú keretszerződés kivitelezési munkáinak teljes körű műszaki ellenőrzését a jogszabályban meghatározottak szerint.

Bel- és külterületi úthálózat kátyúzása; Földutak gréderezése, karbantartása; Járdák karbantartása, felújítása; Útfelújításhoz kapcsolódó előkészítő és befejező munkák; Burkolatlan utak egyéb karbantartása, javítása; Szilárd burkolatú utak egyéb karbantartása, javítása; Egyéb közútkezelői feladatok ellátása. (Út és járdafelújítások a mellékletben szereplő tételekből állnak össze.)

A nyertes ajánlattevő a jótállási időszakban is köteles Ajánlatkérő rendelkezésére állni, jótállással kapcsolatos bejárásokon részt venni, köteles az üzemeltető/kezelő által jelzett hibák véleményezésére a kivitelezést végző Vállalkozó felé olyan szempontból, hogy az garanciális/jótállási hibának tekintendő-e.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezői jótállás időtartama 24 hónap.

 

A műszaki ellenőri munkákra havi elszámolású, átalánydíjas szerződést kívánunk kötni.

A munkák ellenőrzését legalább hetente egyszer el kell végezni és erről jegyzőkönyvet és fotódokumentációt szükséges Ajánlatkérő részére benyújtani.

 

Alternatív ajánlat: igen/nem

 

V. A szerződés időtartama:

-          Tervezett munkakezdés a kivitelezői közbeszerzés alapján várhatóan: 2021. március

-          Tervezett befejezés a kivitelezői közbeszerzés alapján: 2021. december 31.

 

VI. A teljesítés helye:

Szigetszentmiklós egész területén

 

VII. Értékelési szempont(ok):

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat nettó Ft+ÁFA= bruttó Ft-ban az alábbiak szerint:

Mivel a nyertes Ajánlattevőnek havonta lesz módja számlát kiállítani az elvégzett munka ellenértékeként, így kérem az ajánlati árat Ft/hó bontásban, valamint a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan egy összegben is megadni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az ajánlati árat úgy határozzák meg, hogy az ajánlati ár magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét veszi figyelembe!

VIII. Alkalmassági követelmények: (műszaki-szakmai alkalmasság)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtania a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciáiról. A referencia igazolás/nyilatkozat legalább az alábbi tartalommal kerüljön benyújtásra: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen); a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés mennyisége; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Vizsgált időszak: az ajánlattételi felhívás megküldését/közzétételét megelőző 3 évben befejezett referencia.

M/2. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni azoknak a szakembereknek a megnevezését, jogosultságaiknak igazolását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A jogosultság a kamarai nyilvántartási szám megadásával, vagy a kamara által kiállított igazoló dokumentum benyújtásával, a szakember rendelkezésre állása a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó.

 

Az alkalmassági minimum követelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 2 darab útépítési kivitelezés, vagy útfenntartás műszaki ellenőrzésének, szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített és befejezett referenciamunkával nem rendelkezik.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ szakirányú jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

 

IX. Ajánlattételi határidő:

2021. február 24. 10:00 óra

 

X. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

Az ajánlatot írásban, cégszerűen aláírva, papír alapon 1 db eredeti példányban összefűzve, zárt és sértetlen borítékban a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) főbejáratánál lévő postaládába kell bedobni 2020. február 24-én 10:00 óráig. A zárt borítékon fel kell tüntetni a következőket: Beszerzési ajánlat - " Szigetszentmiklós 2021. évi út- és járda karbantartási munkáinak műszaki ellenőrzése" - Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!

A beérkezett ajánlatok felbontására 2021. február 24. napján 10:30 órakor kerül sor.

 

XI. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

 

XII. További információk:

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Ajánlattevőnek az ajánlatában szükséges nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel is rendelkezik.

Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

 

Ajánlattételhez csatolandó nyilatkozatok:

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlata

-          benyújtásával egyidejűleg megküldeni a köztartozásmentességéről szóló nyilatkozatát, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

-          részeként nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint 30 nap,

-          részeként benyújtani

a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása vagy,

b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani),

c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a - fenti módokon igazolt - kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

-          Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

-          részeként nyilatkozatot csatolni arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be.

A megbízási díj kifizetése havi ütemezésben történik, nyertes Ajánlattevő havonta egy számla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. Ajánlatkérő a teljesítés igazolás kiállítását és a számla benyújtását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki. A megbízási díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, foglaltak szerint, nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Az Ajánlatkérőnek minden esetben rendelkeznie kell a műszaki ellenőrzéshez szükséges kamarai jogosultsággal, felelősségbiztosítással, illetve a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban a 24/505-639-es telefonszámon vagy a meszaros.antal@szigetszentmiklos.hu email címen tud bővebb felvilágosítást kérni.

 

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,

d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

 

Az ajánlatkérő jogosult kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kizárólagos bírálatára.

Mellékletek:

 

 

 

 

Tisztelettel:

Nagy János

polgármester nevében és megbízásából

 

 

Pallaga Tamás

városüzemeltetési osztályvezető